HAWAII'S ONLY WEEKLY FILIPINO-AMERICAN NEWSPAPER
SERVING THE FILIPINO COMMUNITY SINCE 1993
DEC. 22, 2018

PHILIPPINE LANGUAGE

Paskua Manen! Paskua A Ramrambakan

DAYASADAS by Pacita SALUDES

Masegseggaan a kanayon ti Disyembre ta naisangsangayan a ragsak ti idateng ti Paskua a pannakaiyanak ni Apo Jesus. Dagiti nataengan kangrunaan pay dagiti ub-ubbing nga agrag-o no madanon ti Paskua. Naragsak ngamin ti umawat kadagiti maipapaskua. Tay paskuakon Ninong, Ninang!!

Kasla ngamin adda naisangsangayan a rikna no madanon daytoy nga aldaw. Ammotayo a daytoy ti pangbikag ti Apo kadagiti amin a puspuso a mangipaay ti rikna kada maysa. Naisangsangayan a rikna no madanon ti Paskua.

Jesus a mangbikang ti naisangsangayan a rikna a mangsegga a kanayon ti idadatengna ken parsuatayo a mangsegsegga ken Cristo iti kada murdong ti tawen. Disyembre, ipalagipna ti panagparbeng ken panagiinnayat.

Ania met dagiti saganayo dita komare? Isagana ti lutoen a tupig. Ta idia pagiliantayo, tupig a nabungon iti bulong tis aba ken tinubong a tupig ti maisagana nga ipapaskua. Ditoy awanen ti kakasta ket sabali met a wagas ti maaramiden ditoy. Basta adda pagsasanguanen naragsak dayta. Dolyar papel ken sinsilyo ti sagana ni ikit para kadagiti agpasiar nga ub-ubbing nga agkankanta. Paskuayo Apo! Ken nakasagana met dagiti Ninong kada Ninang para kadagiti ubbing a sumuknal kadakuada.

Kaaduanna met kadagiti babbalasang ti mangur-uray ti Paskua nga isu ti ipapaskuada kadagiti ay-ayatenda. WOW! Manokayo dita a mangipapaskua ti nabayagen a makupkupikopan nga ayat? Okey, Naragsak a Paskuatay’ amin!

_______

Pakaammo ti GUMIL ken AKA nga isagsaganada ti naisangsangayan a ragragsak a kas kadagiti napalabas. Iyaw-awisda manen kadagiti Ilokana a babbalasang ken naestaduan a mabalangatan a Miss GUMIL ken AKA para 2019. Nagasat dagiti maala nga agbalin a reyna ta mairamanda kadagiti adun a nabalangatan a rereyna a nangtultulong ti GH ken AKA iti napalabas ta maitiponda iti maararamid a libro a pakaipablaakan dagiti adun a reyna.

Kiddawen ti Editor ti ladawan ken pakasaritaan dagiti napalabas a rereyna agrman tawen a panagserbida ti GUMIL ken AKA. Mainayonda iti libro dagiti “MUTYA DAGITI ILOKANA” kadagiti adun a tawen ti napalabas. Agur-uray ti Editor. 1358 Wanaka St. Honolulu, HI 96818. Thank you!

_______

Back to top↑

...other Columns

____________________________________________

Home | Advertise | Subscribe | About Us | Contact Us

© 2008-2018 Hawaii Filipino Chronicle Inc.