Siak Ken Ti Panawen Ti Uniberso Ken Ti Sirkumstansia Iti Sidong Ti Nakaparsuaan

by Amado Yoro

Siak, wenSiak ti dagaInarkosan ti lasagSiak ti dara iti uratDagiti panaginawKen panagluom
Sikogen ti nalaus nga ayatIti sab-okInawit ti inaSiak ti rurogSaan a bambanti ngemInasawa ti kararuaIti panagtignay kenPanagserbi.Siak ti riknaImpasngay ti utekMasaktan ngem makaibturIti awanan nagan a pannakasubokSiak ti nakatudo a pluma Adda agkuna natayDagiti manuskrito
A nawingiwingan ti nakatugawIti poder ken titulo.Siak ti tapok, wen,Ti tapok mailimog iti anginDalepdepen ti lua kenLing-etDaytoy ti dagaTi daga a namagaanKiddit ti pannakaawatNatikagan a kararua.Kinasiak met daytoyAwitko ti krusKen padeppaA pakailansaakIti bitay ti pannakigasanggasat[Saan a siak ti :An Old Man in the Bridge”Ni mannurat a ErnestHemingway]Siak: anak ti talonA tiniltil ti rigat ngem kinayawan ti parmataSiak, wen, toy kinanumok isu met ti Kaipapanak a rangtay ti henerasion daApong Ikko Sakada, Simeon

Dagiti nagkallautang iti kaunasan
Sirok ti init ken tudo iti Oahu: The Gathering Place.
Iti “Crossroad of the Pacific” ken
Iti “Melting Pot of the Pacific”
Iti “Land of Joy and Happiness” ni
Mannurat a Mark Twain wenno Samuel Clement…
Urbonnak ni apong dapan Juan, da managdakiwas
Apong Timot iti Benecia California iti sidiran
Ti Southampton ken Panorama Court
Iti Vallejo California
Iti kasalmonan iti “Land of the Midnight Sun”
Kapadana a mangngalap iti agkatangkatang
Iti awanan ridep a tataaw iti Alaska.

Kasilponak ti tugot ni
Tata Tosong kunada a quack doctor…
Kasilponak ti henerasion dagiti agpagpagna
Dagiti ambisioso ken managbariw-as
Dagiti panagtawataw ken panagbirok
Ti kaibatogan a langit…
Mayarig iti kunada a Cartapillus
Dagiti managtawataw a Judio.

Ngem siak ni napeklan nga Ilokano
Managsida iti saluyot ken rabong
Patis ken bugguong; naimas latta
Ti pinakbet ken kilawen a napapaitan.

Kasilponak met ti sakada
Dagiti kayumanggi a gurong
Dagiti mangmangged iti sirok ti init
Daytoy ti rangtay: siak
Daytoy a rangtay a namagkamang
Dua nga ungto ti bullalayaw
Dagiti ar-araraw:
Kunada: Love begets Love.
Ti kari, ti ayat
Ti ayat, ti kari
Ti strong family ties

Ngem anian, anian, anansata,
Daytoy a kinapiman ken kinanumo,
Apayen a kastoy, kastoy metten
Ti aplat ti biag
Saan amin a dawa ket namsek
Adda bukaw, adda eppes
Saan a maikari iti sarusar
Dagiti kaimbagan a kaarruba
Saanda a masarakan ti ridaw
Ken ti nagdissuan ti umok
Dagiti napessaan a piek
Kalpasan a makatayabdan
Agpatangatang iti kunada
Kinatangig.

Ngem nalagda ti pondasion
Ti adigi ken panuli
Simmalput iti punnuot
Ti kaunggan a ramut
A saan a kabaelan a
Rebbaen dagiti nagballasiw a saka
Ken dapandapan dagiti naggapu
Iti talon ken kabingkolan
Idiay Santa Narcisa
Ken iti Quil-quiling
Dagiti agbakbaklay ginantong
A danum, angot- bawang, lasona ken
Tabako iti bangkag ken kainaran.

Siak met ti pannakasubok
Ti sabali a panagbangon
Ti panagbalbaliw ken panagdaliasat
Dagiti adu a nagkurosan ti dalan
Adda dagiti agintutuleng, kas met
Dagiti agimbubulsek
Kalpasan ti panagsagrap
Iti ganas ken sam-it ti diro
Ken imnas ti mansanas a nagganasanda
A kinirabkirab
Dagiti nabisinan
Dagiti pammedped ti waw
Ti bisin, ti apas
Ti apal
Iti awan nagana
A panangumsi ken
Panangtallikud ta naibusen
Ti anag ti asin a nakipagsepsepanda
Iti rekado ti biag…

Nawatiwat ken awan ti sigurado
Ti riniwriw a pannubok
Ngem adtoyak: bakruyek dagitoy
A pannubok…
No ania ti patinggana
Umayto ti uged ti panawen…
Siak ken ti pakasaritaak
Ikuyogto ti pakaikarianna
A kaibatogan.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.